Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Adres:   

Jacht Klub Morski „GRYF”

Al. Jana Paw?a II 11A, 81-345 Gdynia  (mapka)

Telefon i fax:   (58) 620-23-61
Poczta elektroniczna:   klub@jkmgryf.pl
     
Kierownik klubu:   Zbigniew Tara?a, tel. kom. 602-696-120
Sekretariat:   Sylwia ??obecka

Sekretariat klubu jest czynny:

  Od poniedzia?ku do pi?tku od 8:00 do 16:00
     
Konto bankowe:   ING Bank ?l?ski o/Gdynia   11 1050 1764 1000 0023 1353 6381
NIP:   586 - 21 - 78 - 856

 

 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
Zarz?d Klubu:      
     

Komandor Klubu

Wicekomandor d/s organizacyjnych

Wicekomandor d/s szkoleniowych

Skarbnik

Sekretarz i Cz?onek Zarz?du d/s szkoleniowych

Cz?onek Zarz?du d/s szkoleniowych, Kierownik Szko?y ?eglarstwa JKM Gryf

Cz?onek Zarz?du d/s sportowych i d/s kontaktu z Cz?onkami Klubu

Cz?onek Zarz?du d/s motorowodnych i organizacyjnych

Cz?onek Zarz?du d/s technicznych i d/s kontaktw z nowoprzyj?tymi Cz?onkami Klubu

 

Dariusz Szumi?ski

Jacek Weso?owski

W?odzimierz Kucharczyk

Rafa? Wolma?ski

Jaros?aw Czech

Jacek Beratz

Tomasz Konnak

Zbigniew Tara?a

Jerzy Turzy?ski

Komisja rewizyjna:    
 

Przewodnicz?cy Komisji

Cz?onek Komisji

Cz?onek Komisji

 

Stanis?aw Konieczny

Janusz Opio?a

Ryszard Ko?cielski

S?d kole?e?ski:    
 

Przewodnicz?cy S?du

Cz?onek S?du

Cz?onek S?du

 

Jan Nowoczyn

Gra?yna Sad?o?

Maciej Dowhyluk

 

 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
  s/y Orion    513 716 733
  s/y Andromeda
Zbigniew Kajtoch
513 033 539
  s/y Albatros  
Tomasz D?bkowski
530 669 778
  s/y Archimedes  
Szymon Zawodny
512 876 291
  s/y Tauri  
Rafa? Wolma?ski
882 149 150
  s/y Umi  
Antoni Maniecki
697 887 097
  s/y Pallas  
Jan Piernikarczyk
695 142 604
  s/y Zefirek  
Pawe? Bajerski
600 886 080
  m/y Alcor   667 954 082

 

 
Jak zosta? cz?onkiem klubu Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Aby zapisa? si? do klubu nale?y wype?ni? druk deklaracji i wraz ze zdj?ciem z?o?y? w sekretariacie klubu. Jednocze?nie nale?y op?aci? jednorazowe wpisowe w wysoko?ci 400 z? dla doros?ych i 200 z? dla m?odzie?y szkolnej i studentw, ktre mo?na zap?aci? gotwk? w sekretariacie, b?d? przelewem na konto klubu.

 

?eby uzyska? pe?ny dost?p do strony klubowej nale?y po formalnym przyj?ciu w poczet cz?onkw przez Zarz?d Klubu napisa? maila na adres klub@jkmgryf.plAdministratorzy strony internetowej nadadz? nazw? u?ytkownika i has?o potrzebne do zalogowania si? na stronie klubu.


Po formalnym przyj?ciu w poczet cz?onkw klubu przez Zarz?d Klubu, mo?esz ?mia?o i?? w ?lady s?awnych klubowych poprzednikw Leonida Teligi i Zbigniewa Puchalskiego, b?d? wyznacza? w?asny ?eglarski szlak.

 
Op?aty cz?onkowskie Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego
                       Wpisowe do Klubu: 400 z? dla doros?ych, 200 z? dla m?odzie?y szkolnej i studentw
  Sk?adka podstawowa: 367,20 z? rocznie
  Sk?adka ulgowa: 183,60 z? rocznie

 

   Sk?adka ulgowa przys?uguje m?odzie?y ucz?cej si?, emerytom i rencistom, ma??onkom cz?onkw Klubu, oraz cz?onkom wyr?nionym honorow? odznak?  "Za zas?ugi dla JKM Gryf".

   Zwolnieni od obowi?zku op?acania sk?adki s?: dzieci cz?onkw Klubu do czasu uko?czenia nauki, cz?onkowie honorowi Klubu oraz opiekunowie jachtw na dany rok kalendarzowy.


   Zni?ka 10% przys?uguje za uiszczenie sk?adki jednorazowo, za rok z gry, do ko?ca I kw. oraz za co najmniej 20-letni? przynale?no?? do Klubu. Z tych zni?ek nie mog? korzysta? cz?onkowie op?acaj?cy sk?adk? ulgow? w wysoko?ci 50 % sk?adki podstawowej.


   Sk?adki mog? by? op?acane rocznie lub kwartalnie.

Ka?dego z cz?onkw klubu obowi?zuje odpracowanie 20 godzin rocznie na rzecz klubu. W przypadku niemo?no?ci ?wiadczenia takiej pracy cz?onek klubu wp?aca na konto lub do kasy klubu ekwiwalent pieni??ny w wysoko?ci 200 z? jako darowizn?.

 
Statut klubu Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Statut Klubu, w postaci pliku pdf, dost?pny jest tutaj.

 
Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

   Z klubowego sprz?tu p?ywaj?cego maj? prawo korzysta? wy??cznie cz?onkowie Klubu, a tak?e osoby im towarzyszace, na zasadach i warunkach okre?lonych w uchwale Zarz?du z dnia 17 sierpnia 2015 r.

   Za?ogi jachtw wnosz? na rzecz Klubu op?at? za p?ywanie wg poni?szej tabeli: 

Op?aty za ka?d? rozpocz?t? dob? p?ywania w z?

Jacht

Cz?onkowie klubu

Osoby towarzysz?ce cz?onkom klubu

(najbli?sza rodzina)

Doro?li

M?odzie? ucz?ca si?, dzieci, emeryci, kapitan jachtu

Orion

Andromeda

12

6

20

Albatros

Archimedes

Tauri

Alcor

10

5

20

Umi

9

4,5

20

Zefirek

Pallas

8

4

20

Uwaga: pod poj?ciem „m?odzie?” nale?y rozumie? osoby ucz?ce si? lub studiuj?ce w szko?ach lub uczelniach dziennych; nie wieczorowych czy zaocznych.

Czytaj dalej...
 

Translate this page