Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Jak zosta? cz?onkiem klubu Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Aby zapisa? si? do klubu nale?y wype?ni? druk deklaracji i wraz ze zdj?ciem z?o?y? w sekretariacie klubu. Jednocze?nie nale?y op?aci? jednorazowe wpisowe w wysoko?ci 400 z? dla doros?ych i 200 z? dla m?odzie?y szkolnej i studentw, ktre mo?na zap?aci? gotwk? w sekretariacie, b?d? przelewem na konto klubu.

 

?eby uzyska? pe?ny dost?p do strony klubowej nale?y po formalnym przyj?ciu w poczet cz?onkw przez Zarz?d Klubu napisa? maila na adres klub@jkmgryf.plAdministratorzy strony internetowej nadadz? nazw? u?ytkownika i has?o potrzebne do zalogowania si? na stronie klubu.


Po formalnym przyj?ciu w poczet cz?onkw klubu przez Zarz?d Klubu, mo?esz ?mia?o i?? w ?lady s?awnych klubowych poprzednikw Leonida Teligi i Zbigniewa Puchalskiego, b?d? wyznacza? w?asny ?eglarski szlak.

 

Translate this page