Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

ZAKO?CZONE!

Zdj?cia z regat i zako?czenia

Artyku? na zeglarski.info

Tracking regat

Zobacz jak by?o w latach ubieg?ych...

Regaty Samotnikw - Memoria? Leonida Teligi, w tym roku, dodatkowo, dla jachtw ze ?wiadectwem ORC Inernational, by?y Mi?dzynarodowymi Morskimi ?eglarskimi Mistrzostwami Polski ORC Samotnikw. Po raz pierwszy w swojej historii. Czy to mia?o wp?yw na frekwencj?? Mia?o, oczywi?cie, ale z rozmw z zawodnikami wynika, ?e mniejszy ni? mo?na by si? spodziewa?. Sk?d taka du?a frekwencja? Przyczyn jest kilka, o niektrych nie by?oby politycznie pisa?, jedn? z nich jest dodatkowa ranga regat.

Reasumuj?c, frekwencja by?a bardzo wysoka, i bezpo?rednio w Regatach Samotnikw i zw?aszcza w Mistrzostwach Polski.

Do regat zg?osi?o si? 27 jachtw. Wycofa?y si? dwa przed regatami. W efekcie w klasie OPEN by?y cztery jachty, w klasie KWR dwa, a w klasie ORC a? 19. Z czego a? 16 mia?o ?wiadectwo ORC International i ?ciga?o si? o tytu? Mistrza Polski. To naprawd? du?o.

Nowo?ci? w regatach by? dzie? pomiarowy w pi?tek, 13 lipca. Tutaj nie by?o kompromisw, kontrole trwa?y ca?y dzie?, od rana do wieczora. Kontrole wyposa?enia z jednej strony, oraz kontrole klasowe ze strony drugiej. Kontrole klasowe nie dotyczy?y jachtw klasy OPEN, ale dotyczy?y jak najbardziej jachtw klas KWR i ORC.

Cho? kontrole wyposa?enie nie s? zupe?n? nowo?ci?, zw?aszcza w tym roku, to jednak ich sens jest wyra?nie widoczny. Punkt po punkcie armatorom zwracana jest uwaga na elementy, o ktrych mo?e sami by nie pomy?leli. Kontrole klasowe s? trudniejsze, i z tego powodu, oraz z braku czasu, traktowane troch? po macoszemu. Tym razem tak nie by?o. Do dyspozycji by? ca?y dzie?, oraz dwch mierniczych klasy ORC, oraz jeden mierniczy klasy KWR. Kontrole wszelkie na pewno nie by?y formalno?ci?. Ani kontrole wyposa?enia, ani, tym nawet bardziej, kontrole klasowe.

Ma to wielki sens i jest bardzo potrzebne. To ogromna praca mierniczych, ktrzy sprawdzaj?, wyja?niaj? niuanse zmian ?wiadectw (s?ynne ju? SPL), podpowiadaj? co trzeba zrobi? i sugeruj?, co warto zrobi?. Dzi?ki temu ?wiadomo?? "klasowa" na pewno w?rd ?eglarzy ro?nie, a i przy okazji kolejne kilka jachtw trafi do pomiarw kontrolnych przy jakiej? okazji. Cho? jest to dla wszystkich uci??liwe i m?cz?ce, cho? zajmuje czas (ca?y dzie? pomiarowy), cho? wymaga sporego wysi?ku czasami - na pewno warto. Je?eli w przysz?ym roku regaty b?d? mia?y rang? MP, to dzie? pomiarowy na pewnie b?dzie wydzielony na tych samych zasadach.

Prognozy nie rozpieszcza?y, wiatr tak?e nie. W sobot? wia?o regularnie kilkana?cie w?z?w z zasadzie ca?y dzie? (w porywach do 21). Fala by?a krtka, wredna, z p?nocy. W niedziel? zapowiada? si? wiatr znacznie s?abszy, ale okaza?o si?, ?e by? s?abszy, w trakcie wy?cigu, tylko troch?. Kilkana?cie w?z?w wia?o.

Wydaje si? to niezbyt wiele, ale samotnik musi si? nie?le uwija? i nie?le wysila?, ?eby obs?u?y? ?agle. Wychodz? wtedy wszystkie braki w osprz?cie na pok?adzie.

Pogoda w sobot? rano by?a ma?o zach?caj?ca, nawet lekko m?y?o przez moment. Na szcz??cie ju? wi?cej nie pada?o, a cho? niebo by?o w chmurach, nie by?o ?le.

Wy?cig w sobot? zacz?? si? z godzinnym op?nieniem, ale to z powodu bardzo dalekiego po?o?enia akwenu regatowego (4 mile od portu). W wy?cigu krtkim wia?o nie?le, i tylko kilka jachtw odwa?y?o si? postawi? spinakery. Inna sprawa, ?e jachtw ze spinakerami by?o w ogle ma?o w stawce.

Wy?cig d?ugi mia? niemal 17 mil, z czego jeden d?ugi bok spinakerowy, oraz jedn? d?ug? i jedn? krtsz? halswk?. Mo?na si? by?o wykaza? i pod spinakerem i na halswce w?a?nie. Wiatr by? bardzo stabilny, i zm?czenie mog?o da? si? we znaki. Jachty ko?czy?y ten wy?cig w okolicach godziny 17 (wi?kszo??).

Tradycyjny pocz?stunek, czyli pyszne pierogi w wielu smakach (tradycyjnie dostarcza je pierogarnia Piero?ek) oraz piwo, do tego rozmowy w r?nym gronie zako?czy?y dzie?.

W niedziel? pogoda by?a znacznie lepsza. S?o?ce! Do?? silny wiatr gdy jachty wychodzi?y z portu, na jaki? czas przed startem zwodniczo ?cich?, by po pewnym czasie wzrosn?? do prognozowanego poziomu. Jednak by? troch? s?abszy ni? w sobot? i "spinakerowcy" nie mieli wymwki, ?eby spinakera/genakera nie stawia?.

Zako?czenie planowane na godzin? 16, w ramach ca?ego Gdynia Volvo Sailnig Days op?ni?o si? z przyczyn nieznanych (co wielu zawodnikw denerwowa?o) i od klubu niezale?nych, o prawie p? godziny.

Co ciekawego wida? w wynikach? Zwyci??y?y jachty bez ?agli dodatkowych w ?wiadectwie. Ta opcja ma jednak sporo zalet. Sternik nie ma dylematu czy spinaker stawia?, ogranicza mo?liwo?? b??du oraz ogranicza wysi?ek fizyczny (co jest naprawd? wa?ne) do minimum. A poniewa? wyniki w klasie ORC s? liczone metod? najbardziej zaawansowan? (kursw konstruowanych), ryzyko s?abego wyst?pu w s?abym wietrze w zasadzie nie istnieje. Byle tylko dany sternik opanowa? dobrze technik? ?eglowania i na motyla i baksztagami na kursach pe?nych. C?, taki trend najwyra?niej. Z drugiej strony sternicy du?ych jachtw faktycznie maj? problem z obs?u?eniem du?ych ?agli dodatkowych.

Jakie s? pomys?y na przysz?y rok? By? mo?e stanie wprowadzony podzia? na grupy ORC (przy du?ej frekwencji). By? zostanie wprowadzona dodatkowa (rwnoleg?a rzecz jasna) nagroda czy nagrody dla jachtw ze spinakerami.

Czy za rok regaty tak?e b?d? mia?y rang? MP jest na razie spraw? otwart?. Tak czy owak klub w tym roku dobrze ud?wign?? zwi?kszon? rang? regat i zaskakuj?co du?? frekwencj?.

Zapraszamy za rok, na jedne z najfajniejszych regat w ca?ym sezonie. Regat, gdzie sternik jest sam i sam musi sobie ze wszystkim poradzi?, co dla wielu jest nowo?ci?.

Warto doda?, ?e ca?ej komisji nie sprawi?o najmniejszego problemu dobre ustawienie tras (stary by?y naprawd? dobrze ustawione), wybranie sensownej trasy wy?cigu d?ugiego (kompromisem by?o skierowani jednego odcinka na akwen Laserw) oraz policzenie wynikw wszystkich wy?cigw metod? kursw konstruowanych, czyli najbardziej zaawansowan? i najdok?adniejsz? metod? liczenia wynikw ORC.

Regaty s?dziowa? Bohdan Gorlaczyk.

Lista startowa

Wyniki:

Wy?cig 1, Wy?cig 2, Wy?cig 3

Wyniki ko?cowe Memoria?u

Wyniki Mistrzostw Polski

 

Translate this page