Zach?camy do wst?pienia do naszego klubu! Zostaj?c naszym cz?onkiem zyskasz mo?liwo?? rozwijania ?eglarskich pasji, b?dziesz mg? uczestniczy? w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczeg?y.

 

 

 

Wydrukuj ten artykuł Poinformuj o tym artykule znajomego

Regaty Gotland Runt – 1965
i wspomnienia o Regatach Baltic Race – 1964

Zanim przejd? do opowiadania zwi?zanego z regatami Gotland Runt’65, chcia?bym nawi?za? do ubieg?orocznego startu w regatach Baltic Race’64. Regaty te przeprowadzane s? na trjk?cie: start przed Sandhamn, latarniowiec Almagrundet min?? praw? burt?, lat. Hvringe lew? burt?, boja przed wej?ciem do Visby lew? burt?, Almagrundet lew? burt?, meta przed Sandhamn. W I-szej grupie RORC startowa?y 3 jachty polskie: Hetman PZ-1, Orion PZ-3 i Mars PZ-5. Grupa I startowa?a jako ostatnia 1 lipca 1964 o godz. 15.00.

Wiatr wzmaga? si? osi?gaj?c po paru godziach 8 st.B. Za?oga Oriona p?yn??a w niewielkiej odleg?o?ci od Marsa. W pewnej chwili zaobserwowali?my, ?e Mars zmieni? kurs i kieruj?c si? w stron? jachtu, ktry bez ?agli dryfowa? z wysok? fal?. Zrobili?my to samo. Gdy byli?my w bezpo?redniej blisko?ci ton?cego jachtu o nazwie Susi-Lou krzykn??em do za?ogi Marsa, ?e pomog? im w ratowaniu Susi-Lou. Kapitan Marsa o?wiadczy?, ?e uratuj? za?og? i mo?emy spokojnie kontynuowa? regaty. Widz?c, ?e Mars zacz?? podejmowa? za?og? Susi-Lou na swj pok?ad, pop?yn?li?my w kierunku nast?pnego znaku kursowego.
Za?oga Oriona regaty Baltic Race uko?czy?a na 12 miejscu na 16 startuj?cych jednostek w I grupie.
Mars uratowa? wszystkich z za?ogi Susi-Lou i pop?yn?? do najbli?szego portu Nyneshamn. Jak si? okaza?o kad?ub Susi-Lou rozbi? si? na wysokich falach i zaton??. Podobno by? zbudowany ze sklejki i nie wytrzyma? pot??nych uderze? wysokich fal. Dzielna za?oga Marsa pod dowdztwem Kpt. Zbigniewa Sawostjanika otrzyma?a wysokie odznaczenia nadane przez rz?d szwedzki w postaci z?otych medali „za ratownictwo morskie”. Medale wr?czone zosta?y za?odze Marsa podczas rozdania nagrd zwyci?zcom w regatach i asy?cie pozosta?ych za?g. Regaty zorganizowane by?y przez Kungl.Swenska Segel Sllskapet.

 

Podczas pobytu w Sandhamn pozna?em dr Olle Palmberga z ?bo Vice Komandora Klubu Airisto Segel Sallskap – ASS w ?bo. Go?ci?em Go rwnie? na s/y Orion. Podczas wr?czania nagrd zwyci?zcom Baltic Race’64 jeden z uczestnikw podszed? do mnie i przekaza? mi list od dr Olle Palmberga informuj?c mnie, ?e dr Olle Palmberg musia? pilnie opu?ci? Sandhamn. W li?cie tym zosta?em poinformowany o maj?cych si? odby? za rok regatach z okazji 100-lecia klubu ASS w ?bo (start w Sandhamn, trasa regat jak w Gotland Runt z met? w Ut?). Uroczysto?ci 100-lecia ASS odb?d? si? w starym zamku, na ktre osobi?cie mnie zaprasza i prosi o wzi?cie udzia?u w tych uroczysto?ciach.
W dokumentacji rejsowej Regat Baltic Race’64 list Vice Komandora dr Olle Palmberga jest zachowany.
Przybli?y?em te zdarzenia z my?l?, ?e zarwno w rejsach morskich, jak i w regatowych zmaganiach na morzu spotykamy si? z ciekawymi wypadkami, w ktrych uczestniczymy osobi?cie nie przewiduj?c rezultatw ich zako?czenia.

Start Oriona w Gotland Runt w 1965 roku zaakceptowany zosta? przez PZ? Zarz?d g?wny w Warszawie, ktry pokry? wszystkie koszty urz?dowe jak: paszportw i wiz oraz koszty dewizowe, w tym startowe i osobowe za?ogi. Koszty wy?ywienia ca?kowite pokry?a za?oga w kwocie 6.700 z?. Organizatorami tegorocznych regat byli: KSSS Sandhamn i Airisto Segel Sallskap w Turku/?bo, ktry w tym roku obchodzi? jubileusz 100-lecia swego istnienia.

Zaopatrzenie w ?ywno?? typu baltonowskiego, w g?wnej mierze dzi?ki naszej kole?ance Ewie Ku?nierz, by?o ?wietnie przygotowane mimo kolosalnych trudno?ci rynkowych w terminie. Nie mieli?my jeszcze w tym czasie: radionamiernika (zast?powa?a go Szarotka – popularny radioodbiornik) i tratwy ratunkowej. By?y cztery ko?a ratunkowe i ka?dy z za?ogi mia? swj kapok. Kad?ub jachtu dobry, nie przecieka?, takielunek i maszt bardzo dobre. ?agle bawe?niane u?ywane trzeci sezon (ca 40% zu?ycia).
Za?oga w sk?adzie:
Kpt. Bronis?aw Ku?nierz
Za?. Andrzej Szpetulski - zast. Kpt., jacht. kap. mor.
Za?. Zbigniew Grzywacz - I oficer, jacht. star. mor.
Za?. Alfred Grasewicz - II oficer, sternik jachtowy
Za?. Romuald Pawlak - III oficer, sternik jachtowy
Za?. Bogdan Regel - sternik jachtowy
Za?. Henryk Andrzejewski - sternik jachtowy
Za?. Jan Koz?owski - sternik jachtowy.
Za?oga dobrze przygotowana regatowo op?ywana w rejsach krajowych i zagranicznych.
W tym czasie Orion nie posiada? silnika. Po odprawie granicznej odbytej w Helu, za?oga Oriona wyp?yn??a na Ba?tyk obieraj?c kurs 350 st. w kierunku wyspy Oland. Wia? wiatr z kierunku W o sile 4 st. B. Pozwoli?o to nam na osi?ganie ?rednio 6 w?z?w. W Stockholmie zacumowali?my po 58 godzinach ?eglugi i przebyciu 342 Mm. By? to pierwszy port, jaki zaplanowali?my przed regatami. W Stockholmie zwiedzili?my: Nordiska Musset, Zamek Krlewski, pawilon okr?tu Waza oraz miasto. Ze Stockholmu po?eglowali?my do Sandhamn. W KSSS Sandhamn przyj?to nas entuzjastycznie informuj?c pozosta?e za?ogi, ?e „spartanie” z Gdyni s? tu naszymi go??mi. Opiek? nad za?og? Oriona ze strony KSSS obj?li panowie: Ola Vettergren i Bengt Sundblad. Przydomek „spartanie” otrzyma?a za?oga Oriona w ubieg?ym roku (1964) startuj?c w regatach Baltic Race’64.

Pi?tek 2 lipca 1965 r, start godz. 15.00 dla klasy I. Za?oga Oriona wystartowa?a z czo?wk? regatow? jak Dione, Germania VI, Refanut i inne. Tras? regat wyznacza?y: po starcie Latarniowiec Almagrundet PB, Oland Nora Grund boja-LB, Hoburg-LB, meta UT? w Finlandii. Dystans 394 Mm. Met? w UT? osi?gni?to 6 lipca o godz. 10.00. St?d udali?my si? do Turku/?bo w Finlandi maj?c bardzo s?aby wiatr. Na jedn? Mm przed wej?ciem do portu skorzystali?my z pomocy ?eglarzy fi?skich, ktrzy podholowali nas na miejsce postoju w Turku. W Turku za?oga Oriona zwiedza?a Katedr?, Zamek, statek szkolny „Suomen Jotsen” oraz miasto.
W regatach Gotland Runt 1965 uzyskano 13 miejsce na 18 startuj?cych w I grupie RORC.
I miejsce w tej grupie zaj?? s/y „Dione” z Kpt. Wettergrenem.
Og?em we wszystkich siedmiu klasach startowa?o 165 jednostek. Jubileuszowy bankiet z okazji 100-lecia klubu ASS odby? si? 8 lipca w zamku Ab?. W bankiecie uczestniczy? kpt. Ku?nierz i Andrzej Szpetulski z-ca kpt. Podtrzymane zosta?y kontakty z organizatorami zregat. Z Turku Orion wyp?yn?? 9 lipca i zako?czy? rejs w dniu 13 lipca, cumuj?c w basenie ?eglarskim w Gdyni.

Kpt. Bronis?aw Ku?nierz
 

 

 

Translate this page